Setu project: TR Baalu publicly accuses Ambika Soni for the delay

Setu project: TR Baalu publicly accuses Ambika Soni for the delay

Monday February 18 2008 00:00 IST (Dinamani, Tamil daily)

úNÕ §hP RôURjÕdÏ ¿eLsRôu LôWQm: ¥.Bo. TôÛ×Õ§p#, ©l. 17: úNÕ NØj§Wj §hPm RôURUôYRtÏ ¿eLsRôu LôWQm Guß Uj§V LXôNôWj Õû\ AûUfNo Am©Lô úNô² ÁÕ LlTp úTôdÏYWjÕj Õû\ AûUfNo ¥.Bo. TôÛ T¡WeLUôL Ït\mNôh¥Ùs[ôo. Uj§V AûUfNWûYd áhPj§p TôÛ CqYôß Ït\mNôh¥]ôo Gußm CR]ôp Bj§WUûPkR AûUfNo Am©Lô úLôTj§p áhPj§#ÚkÕ ùY°úV±®hPôo Gußm §p# YhPôWeLs ùR¬®jR]. úNÕ NØj§Wj §hPjûR ¨û\úYtßYÕ ùRôPoTôL Lôe¡Wv – §ØL CûPúV LÚjÕ úYßTôÓ SôÞdÏ Sôs A§L¬jÕ YÚ¡\Õ. Cl ©Wfû]Vôp CÚ Lh£LÞdÏm CûPúV E\®p ®¬Np HtThÓs[RôLd á\lTÓ¡\Õ. úNÕ LôpYôn §hPm ϱjÕ ®Yô§lTRtLôL êjR Uj§V AûUfNoLs áhPm AiûU«p §p#«p SûPùTt\Õ. C§p LXôNôWj Õû\ AûUfNo Am©Lô úNô²dÏm LlTp úTôdÏYWjÕj Õû\ AûUfNo ¥.Bo. TôÛÜdÏm CûPúV LôWNôW YôdÏYôRm HtThPRôL á\lTÓ¡\Õ. “Cj §hPm LôXRôURUôYRtÏ ¿eLs Rôu LôWQm’ Guß Am©Lô úNô²ûVl TôojÕ TôÛ úSÚdÏ úSo Ït\mNôh¥]ôWôm. JÚ LhPj§p úLôTj§p Am©Lô úNô² AûUfNWûYd áhPj§#ÚkÕ ùY°úV±®hPôo. AlúTôÕ, áhPj§p TeúLt\ êjR AûUfNoLs ©WQôl ØLo´, Ao_ýu £e Es°húPôo ùNnYR±VôÕ §ûLjÕl úTôn CÚkR]o Gußm ùR¬V YÚ¡\Õ. Am©Lô, TôÛ úUôRXôp GkR Ø¥Üm GÓdL Ø¥VôUp áhPm Tô§«úXúV Ø¥kRÕ. CÕ Ï±jÕ Uj§V AûUfNo ¥.Bo. TôÛûYj ùRôPo× ùLôiÓ úLhPúTôÕ, LÚjÕ á\ UßjÕ®hPôo. HtùL]úY ¨oQ«dLlThP TôûR«p úNÕ NØj§Wj §hPjûR ®ûWkÕ ¨û\úYt\ úYiÓm Guß §ØL ùRôPokÕ Y#Ùßj§ YÚ¡\Õ. B]ôp Am©Lô úNô² CûR HtL UßlTRôLj ùR¬¡\Õ. NoYúRN ®§LÞdÏ HtT ®¬Yô] ùRôp#Vp BnÜ SPjR úYiÓm GuT§p Am©Lô úNô² EߧVôL CÚlTRôLd á\lTÓ¡\Õ. BnÜ ùNnYRtÏ Øu×, Cj §hPj§p GkR Ø¥Üm GÓdLd áPôÕ Gußm AYo Y#Ùßj§ YÚ¡\ôo. B]ôp ÁiÓm BnÜ ùNnV úYiÓm GuTûR §ØL RWl©p HtL®pûX. G]úY CÕ Ï±jÕ êjR AûUfNoLs A[®p úT£j ¾oÜLôQ Ø¥Ü ùNnVlThPÕ. ARu T¥ AûUfNWûYd áhPØm §p#«p SûPùTt\Õ. áhPm úUôR#p Ø¥kRÕ. CRt¡ûPúV úNÕ NØj§Wj §hPm ùRôPoTôL EfN ¿§Uu\j§p SûPùTtß YÚm YZd¡p, Uj§V AW£u ¨ûXlTôhûP ùR¬®lTRtLôL úUÛm 4 YôWm AYLôNm A°dLlThÓs[Õ. ARuT¥ Uôof ØRp YôWj§p AW£u ¨ûX ϱjÕ ©WUôQ Tj§Wm RôdLp ùNnV úYiÓm.

http://tinyurl.com/yuhlsq

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: