Setu project, public meetings planned by DMK youth wing

http://www.dinamani.com/NewsItems.asp?ID=DNT20080105122447&Title=TamilNadu+Page&lTitle=R%AAZLm&Topic=0&dName=No+Title&Dist=0
Sunday January 6 2008 00:00 IST (Dinamani)

úNÕ NØj§Wj §hPjûR ®[d¡l ùTôÕdáhPeLs: §ØL

§Úf£, _]. 5: ùTôÚ[ôRôW Øuú]t\jÕdÏm, úYûXYônl×dÏm Y¯YÏdÏm úNÕ NØj§Wj §hPjûR ®[d¡ Uô¨Xm ØÝYÕm ùRÚØû]d áhPeLs, ùTôÕdáhPeLû[ SPjR §ØL Cû[OW¦ Ø¥Ü ùNnÕs[Õ. §Úf£«p N²d¡ZûU SûPùTt\ §ØL Cû[OW¦«u UôYhP AûUlTô[oLs, ÕûQ AûUlTô[oLs áhPj§p CRtLô] ¾oUô]m ¨û\úYt\lThPÕ.

áhPjÕdÏ, Uô¨X Cû[OW¦f ùNVXÚm, Es[ôh£j Õû\ AûUfNÚUô] Ø.L. vPô#u RûXûU Y¡jRôo.

áhPj§p ¨û\úYt\lThP ¾oUô]eLs:

UôSôhûP SPjR YônlT°jR §ØL RûXYo LÚQô¨§, úTWô£¬Vo AuTZLu Utßm RûXûUd LZLjÕdÏ Su± ùR¬®lTÕ. Aû]jÕ UôYhPeLÞdÏm ÑtßlTVQm úUtùLôiÓ UôSôhûP £\lTôL SPj§ Ø¥jR vPô#àdÏ Su± ùR¬®lTÕ.

Uô¨X Cû[OW¦ UôSôh¥p ¨û\úYt\lThP ¾oUô]eL°p Ød¡VUô] úNÕ NØj§Wj §hPjRôp RªZLjÕdÏ HtTÓm TXuLû[ Aû]jÕj RWl× UdLÞdÏm ùR¬®dÏm YûL«p ©WNôWl T¦L°p DÓTP Lh£j RûXYo LÚQô¨§ úLhÓdùLôiÓs[ôo.

ARuT¥, úNÕ NØj§Wj §hPjRôp Ck§Vl TôÕLôl×, RªrSôh¥u ùTôÚ[ôRôW Øuú]t\m, B«WdLQdLô] Cû[OoLÞdÏ úYûXYônl× B¡V AmNeLû[ ®[d¡ Uô¨Xm ØÝYÕm Aû]jÕ ¡WôUeL°Ûm ùRÚØû]d áhPeLs, ùTôÕdáhPeLs SPjÕYÕ SPjÕYÕ Es°hP ¾oUô]eLs ¨û\úYt\lThP].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: