Rama Setu: Sri Guru Granth Sahib on 341st page

Rama Setu: Sri Guru Granth Sahib on 341st page
8 Dec 2007, 2151 hrs ISTclip_image001,clip_image002PTI

BATHINDA: The BJP has played a major role in making India a successful democracy by giving rise to bipolar politics, senior party leader L K Advani said on Saturday.
“India may not have a two-party system but has bi-polar politics. And in order to make democracy successful in India, the BJP has played a major role and brought many parties together to defeat the regime of the Congress,” the BJP veteran said here at a rally to celebrate Chief Minister Parkash Singh Badal’s 81st birthday.
The Leader of the Opposition in the Lok Sabha said, “Democracy in India could have never been successful had the BJP not come into existence.”
Indian National Lok Dal president Om Parkash Chautala, who also addressed the rally, attacked the Congress on the Ram Setu issue.
He said “political leaders are not aware of the culture, heritage and history of the country … even in Sri Guru Granth Sahib, there is a mention of Ram Setu at 341st page.”

http://tinyurl.com/yrulv7

Sunday December 9 2007 00:00 IST (Dinamani)úNÕ NØj§Wj §hPm A¯ûY EiPôdLdá¥VÕ: ®Gf©úLôpLjRô, ¥N. 8: úNÕ NØj§Wj §hPm A¯ûY EiPôdLdá¥VÕ Guß ®vY CkÕ T¬`j AûUl©u NoYúRN ùTôÕf ùNVXo ©WÅi ùRôLô¥Vô ùR¬®jRôo. WôúUÑYWm WôUúNÕ TôXm TôÕLôl× CVdLm Nôo©p úLôpLjRô®p N²d¡ZûU SPkR úTW¦«p TeúLt\ AYo úT£VRôYÕ: WôUo úNÕTôXm GuTÕ YWXôtß EiûU. CXeûL«p Y£jR C[YW£ Tjª²ûV, úUYôûWf úNokR UaôWôQô R]Õ T¬YôWeLÞPu CkR TôXm Y¯úV CXeûLdÏf ùNuß §ÚUQm ùNnÕùLôiPôo GuTÕ YWXôß. LPkR 650 BiÓLÞdÏ Øu× JÚØû\Ùm, ÁiÓm ÑUôo 150 BiÓLÞdÏ Øu× JÚØû\Ùm HtThP Ñ]ôª úTôu\ úTWûXL[ôp WôUo úNÕ TôXjÕdÏ TXjR úNRm HtThPÕ. ÑtßXôl TϧVô] WôUo TôXm: LPkR 1972-m BiÓ §ØL Bh£«p CÚkRúTôÕRôu WôUo TôXm AûUkÕs[ TϧVô] WôúUvYWjûR Es[Pd¡ WôUSôR×Wm Gu\ קV UôYhPjûR AlúTôÕ ØRpYWôL CÚkR LÚQô¨§ EÚYôd¡]ôo. AÕϱjÕ AW£R¯p ùY°Vô] ùNn§«p, “WôUSôR×Wm UôYhPm WôUo úNÕ®u úRôt\m HtThP Tϧ’ Guß Ï±l©PlThÓs[Õ. RtúTôÕ WôúUvYWm TϧûV ÑtßXôl TV¦Lû[ LYÚm TϧVôL Uôt\Üm RªZL AWÑ ØVt£ úUtùLôiÓs[Õ. WôUo TôXjûR úNRlTÓjÕYRôp WôúUvYWm Tϧ«p AûUkÕs[ ú_ô§o#eLm úLô«p A¯kÕúTôÏm. ªu EtTj§«p Ru²û\Ü ùT\ôRÕ Hu? WôUo TôXjûR A¯dÏm úSôd¡p £X Nd§Ls N§§hPm ¾h¥Ùs[]. WôUo TôXjûR úNRlTÓj§]ôp YeLô[ ®¬ÏPô®#ÚkÕ EÚYôÏm AûXLs AúW©Vd LPÛdÏs TônkÕ AeÏ Ï®kÕs[ úRô¬Vm A¯kÕúTôÏm. úRô¬Vm êXm 4 XhNm ùULôYôh ªuNôWm RVô¬dL Ø¥Ùm. Sôh¥u RtúTôûR ªuNôW úRûY 1.40 ùULôYôh. CûR ¿oªuNôWm êXúUô ApXÕ A]p ªuNôWm êXúUô ¾odLØ¥VôÕ. G]úY AÔNd§ êXúU SUÕ ªu Tt\ôdÏû\ûVj ¾odLØ¥Ùm Gu\ôo.

http://tinyurl.com/2mkp5b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: